Schůze VV – 14. 3. 2019

Restaurace Stará škola  –  14. 3. 2019  –  19.30

Přítomní :   Novák P., Žák D., Žák P., Žák K., ing. Göttinger K.
Omluveni:  Dolejš M., Hodan S.
Hosté :  Ondřejka J., Ježek M., Soupír Jakub

Program :

  1.   Vyhodnocení VČS 2019.  Bylo konstatováno, že letošní VČS proběhla za uspokojivé účasti  /23 členů /. Program VČS byl konstruktivní, byly prodiskutovány důležité otázky, týkající se činnosti oddílu v dalším ročním období. Byly přijaty návrhy na počet povinných brigádnických hodin / 10 /, návrh na výši čl. příspěvků /1.500,- Kč / a členská schůze rovněž vzala na vědomí ukončení činnosti tří našich členů : Karel Bláha starší, Vlasta Asztaloš, Jan Přibáň. Všem nyní již bývalým členům přejeme hodně zdraví a klidu a patří jim všem rovněž poděkování za vše dobré, co pro fotbalový oddíl a pro chudenický fotbal všeobecně za dobu svého působení vykonali.

2.  Přihlášení dětského oddílu do soutěže OFS Klatovy.  S ohledem na věkovou strukturu námi organizované mládeže přichází do úvahy přihlásit v příští sezoně do soutěže oddíl starší přípravky / ročníky 2009 a ml./ Byl  již
kontaktován koordinační pracovník OFS Klatovy a proběhnou i následné schůzky na úrovni OFS tak, abychom byli na mládežnickou soutěž co nejlépe připraveni a to jak po stránce technické, tak i legislativní.

3.   Oslavy  – 80 let  fotbalu. V letošním roce oslavíme 80 let trvání fotbalu v Chudenicích. Výkonný výbor proto navrhuje v průběhu letošního roku propagovat veškerou sportovní činnost ve spojitosti s tímto výročím. Hlavní
oslavy by se pak mohly nasměrovat na období chudenické pouti.  Všichni členové FO mají možnost do příští schůze VV / duben-květen / přednést své návrhy na rozsah a organizaci.

4.   Brigáda.  V neděli 17. 3. se uskuteční první letošní brigáda, která bude již tradičně zaměřena na přípravu areálu Jalovčí před jarní sezonou. Propagaci  brigády zajistí sekretář FO.

 

V Chudenicích  15. 3. 2019.

Zapsal:  ing. K. Žák – sekretář FO