Schůze VV – 15. 1. 2022

Klubovna FO Chudenice – 18.00

Přítomni : Hodan S., Žák D., Žák P., ing. Žák K.
Omluveni : ing. Göttinger K., Dolejš M., Novák P.
Hosté : hráči FO

Program :
1. Jarní část sezony 2021 – 22 . Přípravné období začne hráčům / muži i mládež / 15.2. Do té doby bude probíhat individuální příprava. Trénovat se bude dle počasí buď na UMT nebo v tělocvičně.
Podzimní část je dobře rozehraná, je třeba se dobře rozehrát na jarní část, při podobném nasazení a bodové úspěšnosti, jaké jsme měli na podzim, by se nám letos konečně měly vyhnout
starosti se setrváním v okresním přeboru Klatovska.
2. Výroční schůze FO : Termín výroční schůze je stanoven na sobotu 12.2. 22 v 16 hodin v klubovně FO. Výkonný výbor zve členy TJ i příznivce oddílu k účasti na tomto slavnostním aktu, který
se bude konat po dvouleté odmlce.
3. Finance na činnost v roce 2022 – zpráva hospodáře FO. David Žák seznámil VV s účetní uzávěrkou FO za rok 2021. Upozornil členy VV FO na důležitost získávání finančních prostředků pro
další činnost. Současný stav pokladny není optimální, proto se musíme všichni snažit v zájmu zabezpečení hladkého průběhu ročníku o získávání finanční podpory formou darů, dotací, a hlavně
včasným uhrazením členských příspěvků. Jejich výše bude předmětem jednání VČS. Hospodář rovněž vyjádřil rozčarování nad přístupem vedení Tělovýchovné jednoty Sokol Chudenice v otázce
získávání financí z vypsaných státních dotačních titulů a nastínil úvahu o ukončení své činnosti v oddíle.
4. Organizace chodu klubovny. VV nařizuje všem členům FO, kteří mají k dispozice klíče od vstupu, aby se k ke svěřenému objektu chovali s úctou a s vědomím, kolik úsilí stálo, než jsme se k
podobnému kusu soukromí dopracovali. Starost o zásobování a úklid zatím obstarává pouze omezený počet členů. Výkonný výbor očekává návrh rozpisu služeb, který by spravedlivě zapojil do
činnosti kolem klubovny větší počet jedinců, kteří toto zařízení s chutí a často využívají. Termín – do dne konání VČS.
5. Nákupy sportovních potřeb, strojů a zařízení. V roce 2021 se díky dotacím od státu podařilo ve velké míře uspokojit potřeby všech našich fotbalových týmů v oblasti vybavení oblečením a
fotbalovými pomůckami. V letošním roce bude potřeba se zaměřit hlavně na nákup strojů a zařízení, potřebných pro údržbu nově vybudovaného fotbalového areálu. Téměř 50 sečí za uplynulou
sezonu se negativně podepsalo na travní sekačce, zakoupení nového stroje bude stěžejní pro kvalitu trávy i v dalších sezonách.
6. Akce na rok 2022. VV uvažuje o těchto sportovních a kulturních akcích, která by chtěl realizovat v průběhu roku: aktivní účast členů FO na organizaci letošního masopustního průvodu, další
ročník Běhu chudenickým Žďárem, pouťový fotbalový víkend, zakončený taneční zábavou, Vánoční turnaj ve stolním tenisu , případně několik dalších akcí, o kterých se jistě bude mluvit na VČS.
7. VČS Tělovýchovné jednoty Sokol Chudenice proběhne do konce února. Na základě rezignace předsedkyně TJ je jisté, že se bude jednat o schůzi volební. VV FO Chudenice se musí zamyslet nad
vhodnými kandidáty na uvolněný post, zkonzultovat s nimi jejich případnou kandidaturu, aby na volební schůzi mohl navrhnout případnou konkurence schopnou variantu.

V Chudenicích 19. 1. 2022.

Zapsal: ing. Karol Žák – sekretář oddílu